WYBIERZ WERSJĘ JĘZYKOWĄ: 

Usługi księgowe

Zakres podstawowy:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rejestrów podatkowych
 2. Sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości oraz  Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 3. Sporządzanie deklaracji podatkowych
 4. Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 5. Przygotowanie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami w ZUS i podatkami w US
 6. Zgłoszenia aktualizacyjne do US oraz ZUS
 7. Reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi (w zakresie bieżących spraw księgowych)
 8. Konsultacje z zakresu prawa podatkowego oraz bilansowego,

 

Usługi dodatkowe:

 1. Sporządzanie raportów na potrzeby wewnętrzne firmy:
  • raporty kontroli wewnętrznej
  • raporty na potrzeby rachunkowości zarządczej
  • pakiety konsolidacyjne
  • inne wg uzgodnionych wzorców
 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w siedzibie klienta
 3. Możliwość obsługi sprzedaży (fakturowanie)
 4. Wyprowadzanie zaległości rachunkowo – podatkowych i kontrola ksiąg
 5. Nadzór nad księgami prowadzonymi we własnym zakresie przez klientów
 6. Tworzenie zasad (polityki) rachunkowości, regulaminów, instrukcji obiegu dowodów księgowych
 7. Przekształcenie sprawozdań finansowych sporządzonych według przepisów polskich na sprawozdania finansowe sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 8. Przygotowanie jednostek do sporządzania sprawozdań według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 9. Konsultacje z zakresu prawa podatkowego oraz bilansowego (w zakresie okresu nie objętego umową)
 10. Konsultacje oraz przygotowywanie i składanie wniosków do właściwych organów o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów
 11. Reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi podczas kontroli (w zakresie okresu nie objętego umową)
 12. Zgłoszenia aktualizacyjne oraz zmian do KRS, GUS