WYBIERZ WERSJĘ JĘZYKOWĄ: 

Kluby, Stowarzyszenia i Fundacje

Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Klubów - czyli organizacji pozarządowych

Specjalizujemy się w organizacji rachunkowości organizacji pozarządowych.

Na potrzeby jednostki opracujemy i wdrożymy Polityke Rachunkowości  wraz z Załacznikami ( wg. UoR) lub Opis zasad prowadzenia uproszczonej ewidencji oraz wzory Zestawienia przychodów i kosztów (wg. załącznik nr 1 RMF) i Zestawienia przepływów finansowych (załącznik nr 2 RMF).

Oferta:

 • organizacja rachunkowości
 • doradztwo prawno-podatkowe
 • księgowość
 • kadry i płace
 • rozliczanie i sprawozdawczość dotacji
   

Zakres podstawowy usług:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rejestrów podatkowych
 2. Sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości oraz  Rozporządzenia Ministra finansów
 3. Sporządzanie deklaracji podatkowych
 4. Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 5. Przygotowanie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami w ZUS i podatkami w US
 6. Zgłoszenia aktualizacyjne do US oraz ZUS
 7. Reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi (w zakresie bieżących spraw księgowych)
 8. Konsultacje z zakresu prawa podatkowego oraz bilansowego,
 9. Prowadzenie Kadr i Płac
   

Usługi dodatkowe:

 1. Sporządzanie sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne organizacji
 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w siedzibie klienta
 3. Możliwość obsługi sprzedaży (fakturowanie)
 4. Wyprowadzanie zaległości rachunkowo – podatkowych i kontrola ksiąg
 5. Nadzór nad księgami prowadzonymi we własnym zakresie przez klientów
 6. Tworzenie zasad (polityki) rachunkowości, regulaminów, instrukcji obiegu dowodów księgowych
 7. Konsultacje z zakresu prawa podatkowego oraz bilansowego (w zakresie okresu nie objętego umową)
 8. Konsultacje oraz przygotowywanie i składanie wniosków do właściwych organów o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów
 9. Reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi podczas kontroli (w zakresie okresu nie objętego umową)
 10. Zgłoszenia aktualizacyjne oraz zmian do KRS, GUS, US
 11. Szkolenia 

Jakie organizacje mogą prowadzić uproszczoną rachunkowość?

 1. Nowopowstałe organizacje porarzadowe (np. Stowarzyszenia, Fundacje, Kluby sportowe), które chcą prowadzić uproszczoną ewidencję księgową, muszą powiadomić Naczelnika Urzędu skarbowego w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia działalności o podjętej decyzji.
 2. Zarejestrowane i działajace organizacje będą mogły skorzystać z uproszczeń w roku 2018 jeżeli powiadomią Naczelnika Urzędu skarbowego w terminie 14 dni od końca ostatniego miesiąca roku podatkowego oraz spełniają następujące warunki:
  • działają w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1
  • nieprowadzą działalności gospodarczej
  • nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego
  • w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa (poniżej), w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł ( warunek ten nie dotyczy nowopowstałych organizacji.
  • osiągają przychody wyłącznie z:
   1. działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,
   2. działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,
   3. tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
   4. tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach,


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Art. 2ust.5); Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art.10a; art.4 ust.1); RMF z dnia 18 grudnia 2015r w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje.

Zasady prowadzenia uproszczonej ewidencji w organizacji.

Minister finansów w drodze rozporzadzenia z dnia z dnia 18 grudnia 2015 r.w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego określił sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w celu określenia zobowiązania podatkowegow podatku dochodowym od osób prawnych, zwanej dalej „uproszczoną ewidencją” oraz warunki, jakim powinna odpowiadać uproszczona ewidencja. Jednocześnie Minister wskazuje w rozporządzeniu zakres informacji, które muszą być wskazane jako Zasady prowadzenia uproszczonej ewidencji w organizacji.

Podstawowy zakres informacji:

 1. określenia roku podatkowego w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.5)), zwanej dalej „ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych”;
 2. opis systemu przetwarzania danych, przy czym w przypadku prowadzenia uproszczonej ewidencji w formie elektronicznej –opis systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur, funkcji w zależności od struktury oprogramowania,
 3. opis programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia i dostępu do danych oraz systemu ich przetwarzania, a także określenie wersji oprogramowania
 4. wskazanie daty rozpoczęcia eksploatacji oprogramowania;
 5. opis systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.


UWAGA: W przypadku prowadzenia uproszczonej ewidencji w systemie teleinformatycznym warunkiem uznania uproszczonej ewidencji za prawidłową jest:

 1. określenie na piśmie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia uproszczonej ewidencji;
 2. stosowanie programu komputerowego zapewniającego bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów
 3. umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem uproszczonej ewidencji;
 4. przechowywanie zapisanych danych na informatycznych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed zniszczeniem lub zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania lub ich modyfikacją w sposób nieuprawniony;
 5. przypisywanie podejmowanych w uproszczonej ewidencji działań, osobom fizycznym lub procesom, oraz umiejscawianie ich w czasie.


Podstawa prawna: RMF z dnia z dnia 18 grudnia 2015 r.w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego