WYBIERZ WERSJĘ JĘZYKOWĄ: 

Kadry i płace

 1. Kompleksowa obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych (umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menedżerskich)
 2. Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem wynagradzań
 3. Sporządzanie i dostarczanie informacji, przeznaczonych dla pracowników, o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy (tzw. paski płac oraz raporty typu RMUA),
 4. Przygotowywanie i przekazywanie do ZUS deklaracji ZUS DRA wraz z raportami imiennymi,
 5. Rejestracja w ZUS pracowników Klienta (dokumenty typu ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA i inne),
 6. Sporządzanie dla pracowników rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8B) lub rocznych rozliczeń podatku (PIT-40)
 7. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

 

Usługi dodatkowe:

 1. Prowadzenie teczek personalnych
 2. Bieżące prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji kadrowej
 3. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do nawiązania stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy
 4.  Informowanie o konieczności odnowienia badań lekarskich, szkoleń bhp itp., w związku z upływającym terminem ich ważności,
 5. Ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja ich wykorzystania
 6. Gromadzenie dokumentacji związanej z absencjami pracowników (wnioski urlopowe, zaświadczenia lekarskie i inne dokumenty usprawiedliwiające nieobecność),
 7. Sprawozdawczość dla PEFRON oraz GUS w zakresie dotyczącym danych kadrowych